Saturday, July 30, 2011

Nieuws van het programma Modernisering GBA

In 2010 heb ik de eerste leveranciersbijeenkomst meegemaakt van het programma Modernisering GBA. Daarover schreef ik een posting op 22 april 2010. Het programma-management wilde de leveranciers betrokken houden bij het programma. Zowel de leveranciers die al participeren in het programma als degenen, die het programma met belangstelling volgen. Zelf heb ik daar genoten van de professionaliteit van de programma-manager. Hij luistert goed naar de vragen, maar weet irrelevante vragen en zeurders netjes af te wimpelen.
Een volgende bijeenkomst had ik gemist, maar ik ontving een bericht van het programma over de voortgang. Ik begreep uit het bericht, dat de deelnemers heel veel vragen hadden gesteld en allerlei vermeende gaten hadden gesignaleerd. Het programma is daarmee aan de slag gegaan om de specs verder uit te werken.

Het voortgangsbericht van mGBA ademt de geest van doorgaan en op het rechte pad blijven. Een brede set specificaties wordt voorgelegd en leveranciers, die serieus mee willen denken, zijn van harte uitgenodigd om te reageren. Het is echter niet de bedoeling om allerlei reeds gepasseerde stations weer aan de orde te stellen.

Door de jaren heeft men bepleit, dat architectuur leidend moet zijn bij systeemontwikkeling. Maar ik zie in projecten altijd weer, dat architectuur overruled wordt door de noodzaak van het moment. Tegelijkertijd zie ik, dat in voortrajecten de architectuurbeschouwing steeds meer leidend wordt en dat systeemonwikkeling in de totale overheidsomgeving niet denkbaar is daarzonder. Dat blijkt ook weer uit de documentenset die mGBA nu voorlegt.

Citaat uit het voortgangsbericht van programma mGBA:
Werkdocumenten Burgerzaken Modules gepubliceerd
 
Zoals toegezegd op de bijeenkomst van 14 oktober heeft het Programma modernisering GBA in het kader van het project Burgerzaken Modules op 10 december 2010 een set documenten gepubliceerd.
Deze set bestaat uit:
-          Projectstartarchitectuur Burgerzaken Modules;
-          Procesbeschrijvingen van de eerste acht modules (Afstamming, Naam en Geslacht, Huwelijk en Partnerschap, Migratie, Nationaliteit, Reisdocumenten, Rijbewijs en Overlijden);
-          (Essential outlined) Keten usecases van deze modules.
 
Dit zijn onderdelen van het Programma modernisering GBA waarop belanghebbenden kunnen reageren, maar die door de Stuurgroep modernisering GBA nog niet zijn vastgesteld.
 
De uiterste datum waarop reacties kunnen worden ingediend is 24 december 2010. Reacties kunnen uitsluitend per e-mail worden gericht aan infomgba@bprbzk.nl.
U vindt de documenten op onze website. Wij raden u aan eerst kennis te nemen van de  Aanbiedingsnotitie die bij deze stukken behoort.
Einde citaat.
De set documenten is zeer doorwrocht. Knap werk van het projectmanagement om zo de leveranciers te informeren en te begeleiden. Door de duidelijkheid van de documenten wordt veel discussie voorkomen. De leveranciers, die op basis van deze duidelijke kaders willen meedenken, kunnen meedoen. Zij, die alleen maar moeilijk willen doen en die zich vooral senang voelen in een onduidelijke omgeving, mogen afhaken. Dat is de boodschap, die ik proef vanuit het programmamanagement. Knap leiderschap.

Wednesday, July 20, 2011

Zorg & ICT 2011

De beurs Zorg&ICT vond plaats op 17,18,19 maart 2011 in de jaarbeurs te Utrecht.
Het was druk, meer nog dan vorig jaar. Dit is en blijft een groeimarkt. De nuttige toepassingen zijn legio en ondanks budgetdruk worden steeds meer toepassingen ingevoerd, die de kwaliteit van de zorg verbeteren en zicht geven op efficiencywinst.

Eerst wil ik iets kwijt over het EPD. Het landelijke EPD is dus voorjaar 2011 gestrand in de Eerste Kamer. (Overigens gaan overal in de zorgsector de implementaties van lokale EPD's verder. Eenvoudigweg omdat het zorgproces dat nodig heeft. Jammer alleen dat daar geen landelijke schil overheen komt. Het is wel een kans voor Google Health, Microsoft Health Vault e.a. Want mensen kunnen natuurlijk wel hun medische gegevens zelf consolideren in zo'n pakket. Alleen een kleine groep is echter in staat om dit te doen vanwege de benodigde kennis van zaken en de benodigde IT-affiniteit.)
Maar één opmerking uit de Eerste Kamer is mij bij gebleven. De VVD-woordvoerdster Dupuis (van huis uit filosoof) argumenteerde, dat de specialist gewoon even kan bellen met de huisarts als hij informatie nodig heeft. De domheid en de achterlijkheid van deze opmerking zijn adembenemend. Zonder enige notie van de overbelasting die het zorgproces van de 21ste eeuw kent. In grote tegenstelling tot de deskundigheid die een vrouw als Els Borst uitdraagt. Die pleitte op het congres van het Actuarieel Instituut voor toepassing van meer ICT in ziekenhuizen om de efficiency te vergroten. (“Er zijn nog steeds ziekenhuizen, waar men probeert om elkaar telefonisch te bereiken voor afspraken of informatie”. Waarvan akte, mevrouw Dupuis!)

In het blad Zorgmarkt las ik een artikel over ‘Lean’. Lean is een kwaliteitsfilosofie en wil alle overbodige onderdelen in bedrijfsprocessen elimineren. Er blijven altijd medici opduiken, die zich interesseren voor bedrijfsprocessen en ICT. Ze hebben ook gevoel voor meten en kwantificeren. Ik heb al eens eerder geschreven, dat je daaraan ziet, dat het uiteindelijk beta’s zijn. En dat is een schril contrast met bedrijven in administratieve en financiële dienstverlening, waar je deze instelling veel minder tegenkomt.

Op de beurs bezocht ik een workshop over Business Intelligence. Er werd een definitie gegeven van BI: 'Op basis van informatie nauwkeurig en je snel je bedrijfsvoering aansturen en bijsturen'.
De spreker behandelde een case over ZZP in ouderenzorg. Voor de bezoekers vanuit de zorg was de term ZZP duidelijk. Voor mij betekent het op de eerste plaats Zelfstandige Zonder Personeel. Daarom eerst een intermezzo over de ZZP in de zorg.

“Wat is een ZorgZwaartePakket?
Een ZZP is eigenlijk - zwart-op-wit -  een nauwkeurige omschrijving welke soort zorg en hoeveel u daarvan, in uw situatie, nodig heeft. En het garandeert tegelijkertijd dat u die zorg ook daadwerkelijk krijgt. Als u van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) uw indicatie, zeg maar uw toegangsbewijs voor de zorg, heeft ontvangen, staat daar ook in welk ZorgZwaartePakket het CIZ aan u heeft toegewezen.
 Wat staat er in een ZZP?
In een ZorgZwaartePakket staat waar u precies hulp bij nodig heeft. Bijvoorbeeld of u zichzelf kunt wassen en aankleden. Er staat ook in hoeveel zorg u krijgt.”

Afijn, ik vermeld nog dat de spreker volgens mij niet zozeer een BI-applicatie uitlegde, maar een simpele verbetercyclus. En uiteraard leg je daar meetgegevens vast, die je vervolgens gebruikt om verbeteringen door te voeren. De spreker stelt: “Data bepalen het verbeterpotentieel.”
Hij merkt op, dat managers in eerste instantie intuitief proberen om oorzaken van problemen te formuleren. Dit is subjectief, onnauwkeurig en onrealistisch. Dat onderschrijf ik ten volle. Met metingen moet je die manier van denken overwinnen.
De bezoekers in de zaal hadden duidelijk ervaring met procesonderzoek in de Zorg. Ze prikten het tijdmeten door medewerkers meteen door als een zeer subjectieve methode. Evenzo misten zij in de aanpak een klanttevredenheidmeting. Je kunt wel rapporteren dat je allerlei handelingen in korte tijd uitvoert; maar is die klant/ patiënt dan wel goed geholpen? Spreker was het ermee eens dat verwachtingsmanagement belangrijk is. Er is inmiddels een communicatiepogramma opgestart (Doen wat je zegt en zeggen wat je gaat doen.)
Hij meette dus tijd bij zijn cases. De helft van de klanten kreeg teveel tijd en de helft te weinig. (Surprise!Dat lijkt mij een typisch statistische uitkomst.) Hij kreeg direct voor zijn kiezen, dat de kwaliteit van de behandeling hierbij niet wordt gerekend. Gaf dat toe en dat ze de meting maar globaal hadden gehanteerd.
Er werd gevraagd naar werkdruk: Hij merkte terecht dat werkdruk begint tussen de oren. Door het inzicht van de medewerkers werden ze gemotiveerd om positief met hun werkproblemen om te gaan. Dat vind ik herkenbaar. Een leuke workshop, die bij mij veel herinnering opriep aan de tijd, dat ik bij AMEV Verzekeringen kwaliteitscampagnes leidde.

Thursday, July 7, 2011

Evaluatie van UWV Marktplaats

Ik heb al eerder geschreven over het innovatieve fenomeen UWV Marktplaats. Het bedrijf krijgt grip op zijn externe inhuur en het geeft een grote aanbiedersmarkt kansen om bij UWV te werken. Vooral voor zzp'ers is het een kans om direct zich aan te bieden, zonder dat tussenpersonen het aanbod filteren en een deel van het tarief opstrijken. Eerder schreef ik op 17 maart 2009 over de Marktplaats en op 7/1/10 over een Open Dag van de Marktplaats.

Diverse instellingen (vooral Overheid en Semi-overheid) hebben het voorbeeld van UWV gevolgd. Zelf vind ik vooral de vacatures van de Politie-organisatie interessant. In januari 2011 heb ik nog een aanbieding ingestuurd voor een korte audit-opdracht. Van de ruim 100 aanbiedingen kwam ik uiteindelijk op plaats 38. Alleen al die transparantie achteraf is heel correct. Het is ideaal voor een zzp'er om rechtstreeks te kunnen bieden. Je hebt zelf snelheid en kwaliteit van de aanbieding in de hand. Ik werd in het verleden nooit vrolijk van de tussenpersoon die met jouw cv aan de slag gingen. Met teksten, keuzes, toevoegingen en opmaak die de plank missloegen.

In de nieuwsbrief UWV Marktplaats van januari 2011 staat een bericht over het monitoren van leveranciersprestaties sedert januari 2010. Er wordt gemeten op de volgende punten:
Voldoet offerte aan gestelde minimumeisen?
Worden JA-antwoorden op vragen bevestigd door CV?
Scoort aanbieding in top 5?

Score in Top 5 levert 5 punten voor de monitor.
Score in Top 10 levert 1 punt.
Er wordt een gele kaart gegeven als niet aan minimum eisen wordt voldaan. Dan worden 5 punten afgetrokken in de monitor.
Er volgt eveneens een Gele kaart bij ontbreken CV, overschrijding tarief en als meerdere aanbieders dezelfde persoon aanbieden.
De Rode kaart wordt gegeven als Ja-antwoorden op vragen niet worden bevestigd door CV. In de monitor worden 5 punten afgetrokken.
Het zijn strikt procedurele eisen, maar ze dwingen wel af, dat een leverancier zeer consciëntieus de offerte maakt.

Over de groei van het aantal aanbieders op de Marktplaats zijn er de volgende cijfers:
Eind 2008 waren er 410 geregistreerde leveranciers, waarvan 108 zzp'ers.
Eind 2009 waren er 1613 leveranciers, waarvan 665 zzp'ers.
Eind 2010 waren de cijfers 7790 respectievelijk 4814.
55% van de vacatures wordt aan zzp gegund.
UWV heeft in 2010 570 aanvragen via Marktplaats gepubliceerd.
Dit schetst een beeld van een initiatief, dat zeer geslaagd is. Het aantal leveranciers op de Marktplaats is snel gestegen en er zijn volop kansen voor zzp'ers om werk te bemachtigen.

23 november 2010 hield UWV een bijeenkomst met de top 50 leveranciers en werden een aantal awards uitgereikt, onder andere aan Matchforce en Tempoteam. Het is logisch, dat het grotere partijen zijn die deze prijzen winnen; zij hebben immers meerdere aanbiedingen waarmee ze de bovengenoemde punten bijeen kunnen sprokkelen. Er wordt niet gemeld, hoeveel zzp leveranciers erbij waren en hoe deze relatief hebben gescoord. Dat had ik interessant gevonden.
In 2011 wordt Marktplaats geschikt gemaakt om behalve inhuur van externen ook aanbiedingen te doen voor Resultaatverplichtende Diensten/ Projectaanbiedingen. In plaats van een CV moet dan een Projectplan worden aangeboeden.

De Marktplaats heeft grote plussen, maar verbureaucratisering schept wel een zekere afstand tussen aanbieder en de eigenlijke probleemhebber binnen het bedrijf. De inkoopafdeling heeft grote macht. Al met al is voor UWV een goede zaak: Er is strakke controle op integriteit van de inkoop en op de kosten.