Thursday, December 31, 2009

Een jaarafsluiting: Wat passeerde er in deze weblog gedurende 2009?

In diverse postings schreef ik over de ontwikkeling van de elektronische overheid. Deze gaat massief en op vele fronten door. Medio 2009 werd het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) gestart om focus te brengen in de vele ontwikkelingen en om in 2010 en 2011 speerpunten van de elektronische overheid te concretiseren.
Soms zie je een concrete uiting daarvan. De speerpunt om authorisatie integraal via DigiD te realiseren had opeens eind 2009 een succesje toen De Nederlandse Bank alle spaarders van het failliete DSB voor de Kerst hun geld terugstortte, als ze een keurig geautomatiseerd afwikkelingsformulier met DigiD ondertekenden.

Van het Elektronisch Patientendossier (EPD) zagen we in 2009 eerst hoe de gewenste landelijke uitrol op veel weerstand stuitte. Later schaarden beroepsgroepen en regio’s zich achter minister Klink, toen bleek dat er ruimte was om hun eigen voorkeuren en reeds ontwikkelde initiatieven binnen de landelijke uitrol een plaats te geven. Het is een goed architectuurconcept om via het landelijke schakelpunt alleen een gedefinieerde gegevensset onderling te communiceren. De lokale systemen en bestanden kunnen dan alle op hun eigen manier en eigen opzet verder functioneren. Dus alleen een landelijk schakelpunt en verder geen centrale systemen en bestanden.
Bij een presentatie bij het Antonius Ziekenuis van hun EPD realiseerde ik mij, dat dit landelijke EPD alleen een (beperkte) set gegevens beschikbaar stelt terwijl de ziekenhuizen en andere zorgverleners in hun eigen EPD een grote mate van procesondersteuning zoeken (Wanneer is de patient opgenomen?, Wie heeft hem wanneer behandeld?, Welke behandelingen zijn nog voor de toekomst gepland? etc.)

Ik schreef tweemaal over zzp’ ers. Onlangs, medio december 2009, bericht het Centraal Plan Bureau, dat de economische groei in 2010 zal meevallen, ondanks de financiële crisis. En ook dat de werkloosheid minder dan voorzien zal stijgen; en ook veel minder dan in andere Europese landen. Als oorzaken van de meevallende werkloosheid ziet men het feit, dat werkgevers mensen vasthouden met oog op toekomstige krapte (om geen kapitaalvernietiging te hebben). Maar óók dat het groeiende leger van zzp’ers de klap opvangt. Hoewel niet goed meetbaar, zijn er aanwijzingen dat veel zzp’ers de gevolgen van de crisis hard voelen. De flexibele arbeid van zzp’ers geeft de economie de kans om klappen op te vangen, net zoals de flexibele arbeidsmarkt in de VS dat doet. Je hoort eigenlijk weinig over dit leed van zzp’ers; en zeker niet van dié mensen die in tijden van hoogconjunctuur er schande van spreken, dat zzp’ers zoveel meer verdienen dan zijzelf.
In de posting over UWV Marktplaats blijkt, dat grote bedrijven en instellingen inspelen op die nieuwe arbeidsmarkt en dat ze zzp’ ers uitdrukkelijk de kans geven. Uiteraard omdat die bedrijven daar zelf veel baat bij kunnen hebben.

Mislukte megaprojecten en ICT governance vragen regelmatig weer aandacht. Via Digitaal Bestuur forum gaf ik in maart 2009 een mening over Gateway. Prima methode, maar methoden doen het niet, als onvoldoende competentie wordt ingezet bij bestuurders en uitvoerders. Zoals ik ook schreef in de posting ‘Actuarissen als kritische waarschuwers’: Deze uitvoerders moeten hun plek verdienen. En opdrachtgevers moeten de competentie hebben om kritische informatie op hun juiste waarde te schatten.

Software-pakketten voor de verzekeringsmarkt hebben al 25 jaar mijn belangstelling. Het lijkt erop, dat die pakketten eindelijk ook vanuit de Wilde Westen sfeer evolueren naar wat ze altijd als belofte inhielden. Met name zag ik dat in 2009 bij Leanapps (levensverzekeringen) en eBaoTech (schadeverzekeringen). Die zullen zeker in 2010 in deze weblog verder worden gevolgd.
Bonne Annéé 2010!

Thursday, December 10, 2009

Voorlichting over het NUP voor leveranciers

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) hield op 3 oktober j.l. een voorlichtingsbijeenkomst voor leveranciers.
Het NUP is een gezamenlijk initiatief van diverse overheden en uitvoeringsorganisaties en beoogt een versnelling van de realisering van de e-overheid. Ik las, dat het programma is gebaseerd op een advies van de commissie Postma/Wallage in 2007. (“Dat door de enorme hoeveelheid ICT-projecten en initiatieven niemand door de bomen nog het bos kan zien”. Dat laatste herken ik sterk en zo’n versnippering is nooit bevorderlijk voor concrete resultaten.)

Dat de initiatiefnemers expliciet een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor leveranciers, is een erkenning van het feit, dat het zonder kennis en inzet van deze leveranciers het onmogelijk is om de gewenste elektronische overheid te realiseren. De opkomst was groot en ik zag op de deelnemerslijst zo’n 250 namen. (Meestal meer deelnemers van een leverancier en zo te zien maar een enkele zzp’er.)
Bij de openingspresentatie door de projectmanager NUP bleek bij leveranciers wel enige vrees te bestaan, dat door gevolgen van de financiële crisis er te weinig inzet zal zijn bij overheden om bouwstenen van NUP te realiseren.

Steeds meer kom je voor allerlei bijeenkomsten terecht op oude industriële locaties. Zo ook nu weer bij La Fabrique aan het Amsterdam Rijnkanaal in Maarssen. Het heeft wel wat die oude fabriekshallen, maar ik denk dat je in zomer en winter klimaatproblemen hebt en vaak is de akoustiek behoorlijk slecht, hetgeen voor de presentaties nadelig is.

Uitgebreide informatie over het NUP is te vinden op de website www.e-overheid.nl/sites/nup .
In de stalletjes, die diverse overheden hadden ingericht was uitstekende informatie beschikbaar over de 25 basisvoorzieningen en voorbeeldprojecten, die deel uitmaken van het NUP. (Een spreker van Binnenlandse Zaken vertelde dat de Regiegroep nu reeds allerlei verzoeken tot uitbreiding van het programma moet afwijzen. Het blijkt, dat mensen moeite hebben om zich aan de gekozen focus te houden. Me dunkt, dat de gekozen scope van 25 al aan de hoge kant ligt…..)

Uiteraard was van NORA 3.0 het Strategiekatern verkrijgbaar, een uitstekend boekje van 50 pagina’s over doelen van NORA en een overzicht van de NORA-inhoud. NORA is niet één van de 25 bovengenoemde projecten, maar wordt in de publieksversie van het NUP-programmaplan geïntroduceerd als “de ruggengraat van de architectuur”.

De presentaties van deze bijeenkomst zijn te vinden via deze url.